Văn bản pháp luật

Mẫu Đơn ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       ......................................, ngày ...... tháng .... năm 2019

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN ...............................................................

Tôi tên : ........................................ năm sinh :.........................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:....................ngày và nơi cấp :.............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Chỗ ở hiện tại khi ly hôn: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ..................................................................

Số điện thoại:...........................................................................................................................

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :...............................năm sinh :......................................

CMND (Hộ chiếu) số: .........................., ngày và nơi cấp: .....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Chỗ ở hiện tại khi ly hôn: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ..................................................................

Số điện thoại:...........................................................................................................................

NỘI DUNG

Vào năm.............chúng tôi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân..........................................

Giấy chứng nhận kết hôn số....................ngày............tháng...........năm................................

Nhưng đến năm .................vợ chồng có mâu thuẫn, nguyên dân do .....................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể

* Về con chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

* Về tài sản chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

* Về nợ chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết.

Người làm đơn

(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

2. Cách viết đơn xin ly hôn

Đơn xin ly hôn cần nêu rõ nội dung, lý do ly hôn, những tài sản chung, con chung, nợ chung của hai người, cụ thể như sau:

– Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn… Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

– Phần con chung (riêng): Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung: ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ghi rõ thỏa thuận của hai bên về quyền và nghĩa vụ với các con. Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên có con riêng: ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của các con, thỏa thuận của hai bên về quyền và nghĩa vụ với các con. Nếu chưa có con thì ghi rõ chưa có con.

– Phần tài sản chung: Những tài sản nào cần tòa án công nhận sự phân chia thì ghi thông tin chi tiết về tài sản và thỏa thuận về việc phân chia của hai bên (nhà, đất, những tài sản đồng sở hữu, …). Nếu không có tài sản chung thì ghi rõ không có tài sản chung.

– Phần nợ chung: Nếu hai bên có nợ chung cần tòa xác nhận về nghĩa vụ trả nợ, ghi cụ thể về khoản nợ (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ …) và thỏa thuận phân chia nghĩa vụ trả nợ. Nếu không có nợ chung ghi rõ không có nợ chung.

Giấy tờ, tài liệu bắt buộc kèm theo:

– Bản sao hợp lệ giấy CMND (Hộ chiếu) của cả vợ và chồng.

– Bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu.

– Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (Trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn).

– Bản sao hợp lệ giấy khai sinh của các con.

– Nếu một trong hai bên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì phải có xác nhận của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán.

– Giấy tờ, tài liệu liên quan khác: là giấy tờ, tài liệu liên quan tới thỏa thuận giữa hai bên trong đơn như tài sản chung, nợ chung, …

back-to-top.png