Tin tức

Nợ tiền sử dụng đất có được giao dịch hay chuyển quyền

Về vấn đề đang nợ tiền sử dụng đất, chúng tôi tư vấn như sau:
Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 thì hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp khó khăn về tài chính có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận; hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất; hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. 
Về chuyển nhượng khi đang nợ tiền sử dụng đất.
Căn cứ Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013 quy định điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
- Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
- Đất không có tranh chấp;
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
- Trong thời hạn sử dụng đất. 
Mặt khác, căn cứ Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:
“Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất
1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng; cho thuê; cho thuê lại; tặng cho; thế chấp; góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận; hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.”
Do đó: 
Kể từ khi thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính đang ghi nợ thì mới được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Vì vậy, chủ đất đang ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải thanh toán hết tiền nợ thì mới có thể chuyển nhượng  quyền sử dụng đất này cho người khác. 
Tóm lại: đang nợ tiền sử dụng đất thì không thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.
Luật sư Trương Minh Tùy – Giám đốc 
back-to-top.png